رفتن به محتوای اصلی
x

پذیرش

دارا بودن يكي از مدارك زبان انگليسي قابل قبول برای دانشجویان دکتری پردیس دانشگاه صنعتی اصفهان به شرح ذيل می باشد :

 -  MSRT حداقل نمره 50  

       -  TOLIMO حداقل نمره 520

       -  TOEFLحداقل نمره 500     (IBT  حداقل 61 و PBT حداقل 500 مورد قبول است) 

       -  IELTS    حداقل نمره  5.5                     

ارائه گواهی قبولی و کسب حدنصاب لازم قبل از امتحان جامع دانشجویان الزامی است.

 ويژگي هاي دوره پردیس :

  • تدريس، آزمون دروس وكليه برنامه ها به زبان فارسی است.
  • بر اساس مجوزهاي اخذ شده از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري ايران به دانش آموختگان مدرک رسمی پرديس دانشگاه صنعتي اصفهان اعطا مي شود.
  • براي دانشجويان ذكور ايراني مطابق قوانين نظام وظيفه عمومي پس از ثبت نام درخواست معافيت تحصيلي خواهد شد.
  • محل تحصيل در اصفهان همجوار با دانشگاه صنعتی اصفهان است .
  • محتواي آموزشي برنامه هاي پردیس  دانشگاه صنعتی اصفهان مطابق با محتواي آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري خواهد بود.
  • محتواي آموزشي برنامه­هاي پردیس  دانشگاه صنعتی اصفهان مطابق با محتواي آموزشي  دانشگاه صنعتي اصفهان خواهد بود. 
  • تعداد واحد مورد نياز براي فارغ التحصيلي در برنامه دكترا شامل 15 تا 18 واحد آموزشي و 18تا 21 واحد رساله دكترا مي باشد.
  •  پس از انتخاب رساله نیز تا پايان مراحل دفاع آن ثبت نام دانشجو در كليه نيمسالهاي بعدي بر اساس تقويم دانشگاه همراه با پرداخت شهريه ترمي الزامي است. 
  •   دوره کارشناسی ارشد رشته های پردیس بصورت آموزشی - پژوهشی همراه با پایان نامه می باشد.
  •  تعداد واحد مورد نياز براي فارغ ­التحصيلي در برنامه­ هاي  كارشناسي ارشد  30 تا 32 واحد است و گذراندن دروس جبراني مورد نياز متناسب با مدرك كارشناسي باتشخيص گروه آموزشي الزامي خواهد بود.

 

رشته های موجود در پردیس دانشگاه صنعتی اصفهان در مقطع دکتری شامل رشته های زیر می باشد:

عنوان رشته

گرایش ها

Title

مهندسي مواد

-

Materials Eng

مهندسي شیمی

-

Chemical Eng

مهندسي مکانیک

تبدیل انرژی

Mechanics Eng

مهندسي مكانيك

طراحی کاربردی

Mechanics Eng

مهندسی عمران

سازه

Civil Eng

فیزیک

ماده چگال

Physics

شیمی

آلی

Chemistry

شیمی

تجزیه

Chemistry

                                                                                                                       رشته های موجود در پردیس دانشگاه صنعتی اصفهان در مقطع کارشناسی ارشد شامل رشته های زیر می باشد:  

عنوان رشته

گرایش ها

Title

مهندسي مواد

شناسایی و انتخاب و روش ساخت مواد

Materials Eng

مهندسي صنایع

صنایع

Industrial Eng

مهندسي مکانیک

تبدیل انرژی

Mechanics Eng

مهندسي مكانيك

طراحی کاربردی

Mechanics Eng

مهندسی شیمی

 

Chemistry Eng

مهندسی عمران

سازه

Civil Eng

                                                                                                        

تحت نظارت وف ایرانی