رفتن به محتوای اصلی
x

ثبت نام مقدماتي دانشجويان تحصيلات تكميلي در نيمسال 1-99

 

طبق تصميم شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه، ثبت نام مقدماتي دانشجويان تحصيلات تكميلي در نيمسال 99-1، با دو هفته تاخير نسبت به ثبت نام مقدماتي دانشجويان كارشناسي، يعني در روزهاي يكشنبه و دوشنبه  7 و 8 ديماه 1399 برگزار مي شود. يكي از دلايل مهم و اصلي اين تصميم اين است كه ثبت نام مقدماتي دانشجويان تحصيلات تكميلي از اين ترم بايد به تاييد استاد راهنما برسد و لذا استاد راهنماي دانشجويان جديدالورود بايد تا زمان ثبت نام مقدماتي تعيين و در سيستم گلستان ثبت شده باشند.
 بر اين اساس يادآور مي شود بر اساس مصوبه شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه مورخ 23/ 8/ 97،  در ثبت نام اصلي و ترميم، امكان حذف درس از ليست ثبت نام مقدماتي براي دانشجويان مذكور وجود نداشته و از روز دوم ثبت نام به بعد، حداكثر مي توانند يك درس ديگر اخذ نمايند و امكان هرگونه حذف و اضافه ديگري فقط با موافقت و توسط سرپرست تحصيلات تكميلي دانشكده مربوطه و در زمان مقتضي امكان پذير خواهد بود.

تحت نظارت وف ایرانی