نسخه مناسب چاپنسخه مناسب چاپ

به اطلاع كليه دانشجويان گرامي مي رساند، چندي است معاونت محترم پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، خبرنامه اي را با عنوان «عتف»

منتشر مي كند كه حاوي اخبار و اطلاعات حوزه علوم، تحقيقات و فناوري كشور و رويدادهاي مهم است. لذا شماره هاي منتشر شده اين خبرنامه را 

مي توانيد از طريق لينك هاي زير دريافت نماييد.

 

اولين شماره خبرنامه عتف

 

دومين شماره خبرنامه عتف

 

سومين شماره خبرنامه عتف

 

چهارمين شماره خبرنامه عتف

 

پنجمين شماره خبرنامه عتف