نام و نام خانوادگی 

 عنوان پایان نامه 

 رشته تحصیلی 

 تارخ پژوهشی 1 

امیر شمالی بررسی رفتار تیرهای بتن ارمه ی تقویت شده در برش با نوارهای CFRP به روش EBRIG مهندسی عمران

96/01/26

منصور برونی

توسعه نانوکامپوزیت ریختگی پایه منیزیم تقویت شده با ذرات اکسیدی به صورت درجا با استفاده از نانو پودر اکسید سیلیسین 

 مهندسی مواد 

94/07/28

مهرداد هنرمند

شکست و رشد ترک صفحات نانوگرافن با استفاده از آلمون مرزی مقیاس شده و معیار انرژی معادل

 مهندسی مکانیک 

95/04/21

مهدی حاجیان

طراحی سیستم آنالیز پاسخ تصادفی با استفاده از روش اجزاء مرزی مقیاس شده و سیستم استنتاج عصبی فازی سازگار برای تخمین احتمال شکست در صفحات نانوگرافن

 مهندسی مکانیک 

95/04/27