نام و نام خانوادگی 

 عنوان پایان نامه 

 رشته تحصیلی 

 تارخ و ساعت جلسه دفاع

حمید رضا جوادی نژادی 

بررسی سینتیک تغییر فاز و پدیده های حرارتی در آلیاژ با آنتروپی بالا coCrFeMnNi

مواد

 

96/8/21 

10 

حسین هیبتیان  بررسی اثر نانو پوشش ها بر نشست گرد و غبار روی صفحات خورشیدی و بازده آنها مکانیک / تبدیل انرژی

16/7/96 

11:30

مجید جبارزارع  بررسی تجربی و عددی جوش هسته ای یک مبرد مکانیک / تبدیل انرژی

17/7/96 

 15