نام و نام خانوادگی 

 عنوان پایان نامه 

 رشته تحصیلی 

 تارخ و ساعت جلسه دفاع

منصور برونی

توسعه نانو کامپوزیت ریختگی پایه منیزیم تقویت شده با ذرات اکسیدی به صورت درجا با استفاده از نانو پودر اکسید سیلیسیم

مواد

20 دی ساعت 9

مکان : پردیس دانشگاه

ندا سماح  بررسی اثر نانو پوشش ها بر نشست گرد و غبار روی صفحات خورشیدی و بازده آنها شیمی

18 آذر  ساعت 13

مكان : سالن سمينار دانشكده شيمي

مهدي شانه ساز  بررسي تحليلي و تجربي رفتار چرخه اي اتصالات جديد خمشي تير به ستون بتني پيش ساخته عمران

22 آذر ساعت 11:30

مكان : پرديس دانشگاه صنعتي