نام و نام خانوادگی 

 عنوان پایان نامه 

 رشته تحصیلی 

 تارخ و ساعت جلسه دفاع

نبی اله غلامی  آنالیز تنش در جرثقیل برجی تحت اثر دینامیکی جرم آویزان

مکانیک –

طراحی کاربردی

96/7/11 

14:30 الی 16 

حسین هیبتیان  بررسی اثر نانو پوشش ها بر نشست گرد و غبار روی صفحات خورشیدی و بازده آنها مکانیک / تبدیل انرژی

16/7/96 

11:30

مجید جبارزارع  بررسی تجربی و عددی جوش هسته ای یک مبرد مکانیک / تبدیل انرژی

17/7/96 

 15