مسئول امور آموزش پردیس

غلامعلی مسجدی

تلفن:

983133913669+

فكس:

983133915331+

پست الکترونیکی:

masjedi@of.iut.ac.ir


کارشناس کامپیوتر پردیس

ندا وهمن

تلفن:

983133915329+

فكس:

983133915331+

پست الکترونیکی:

vahman@of.iut.ac.ir