بدینوسیله به اطلاع میرساند امتحان پایان ترم الاستیسیته روز شنبه 95/10/25 کلاس 4 دانشکده مکانیک ساعت 13 برگزار می گردد.