قابل توجه دعوت شدگان به مصاحبه دكترا پردیس دانشگاه صنعتي اصفهان،محل برگزاری مصاحبه: دانشگاه صنعتی اصفهان - ساختمان کتابخانه مرکزي-ضلع شمال غربی ساختمان (جاده ابریشم) -

مرکز آموزشهاي الکترونيکي و آزاد می باشد