مهلت ثبت نام حضوری پردیس دانشگاه صنعتی اصفهان تا روز سه شنبه 7/8/92 تمدید شد.