مراحل دوره آموزشی مقطع کارشناسی ارشد و ضوابط مربوطه

 

تعیین استاد راهنما  (تا پایان ترم دوم – انتهای تیر ماه )  -  فرم شماره  1

ارائه پیشنهادیه پایان نامه زیر نظر استاد راهنما  ( تا آخر شهریور ماه )  - فرم شماره 2

ارائه سمینار پایان نامه بر اساس برنامه زمان بندی اعلام شده از سوي پرديس دانشگاه (تا آخر آذر ماه )

ارائه و دفاع از پایان نامه  ( تا آخر نیمسال چهارم ) – فرم شماره 3

 

- دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ، آموزشی _ پژوهشی شامل :

24 واحد نظری  ( باحداقل  معدل بالای 14 )  ، 2  واحد سمینار ، 6  واحد پایان نامه

- حد اقل تعداد واحد اخذ شده در هر نیمسال 8  واحد می باشد.

- ثبت نام پایان نامه پس ازگذراندن کلیه واحدهای نظری میسر می باشد.

- براساس آیین نامه آموزشی سنوات دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد چهار نیمسال می باشد.

 

فرم های آموزشی فوق الذکر در بخش آموزش - مقطع کارشناسی ارشد - فرم های تحصیلی قابل دریافت می باشد.