مراحل دوره آموزشی مقطع دکتری و ضوابط مربوطه 

 

1- تعيين استاد راهنما  (حداكثر تا پايان ترم سوم)  

(تكميل و ارائه فرم شماره 1درصورت نیازبه معرفی استاد مشاور فرم شماره 2 نیز تکمیل گردد.)

2- ارائه نمره زبان (حداكثر تا پايان ترم سوم )

3- قبولي در آزمون جامع آموزشي (حداكثر تا پايان ترم چهارم )

(تكميل و ارائه فرم هاي شماره 3-الف)

4- موفقيت در آزمون جامع پژوهشي 1 : ارائه پيشنهاديه رساله 

( حداكثر يك ترم پس از قبولي در آزمون جامع آموزشي)

5- موفقيت در آزمون جامع پژوهشي 2 : ارائه گزارش پيشرفت رساله

(حداكثر دو ترم بعد از قبولي در آزمون جامع پژوهشي 1 )

---------------------------------------------------------

· طول دوره دكتري 4 سال (8 ترم) مي باشد.

· انجام امور ثبت نام در ابتداي كليه نيمسال هاي تحصيلي الزامي مي باشد.

· ثبت نام در كليه نيمسال هاي تحصيلي و نيز شركت در كليه آزمون هاي جامع در صورت تسويه حساب و عدم بدهي مالي ميسر مي باشد.

 

فرم های آموزشی فوق الذکر در بخش آموزش - مقطع دکتری - فرم های تحصیلی قابل دریافت می باشد.