قابل توجه دعوت شدگان برای مصاحبه دکتری رشته مهندسی مکانیک

زمان مصاحبه حضوری دکتری رشته مهندسی مکانیک پردیس دانشگاه صنعتی اصفهان روز چهار شنبه 8 دی 95 ساعت 13:30 بعدازظهر می باشد.