قابل توجه دعوت شدگان برای مصاحبه دکتری رشته مهندسی مواد
زمان مصاحبه حضوری دکتری رشته مهندسی مواد پردیس دانشگاه صنعتی اصفهان روز سه شنبه 30 آذر 95 ساعت 13:30 بعدازظهر می باشد.