با توجه به اعلام دانشکده مهندسی مواد، گذراندن درس ریاضی مهندسی پیشرفته برای کلیه ورودی ها الزامی می باشد.