دانشجويان محترم دكتري و ارشد مهندسي مواد شروع كلاس ها از 31 شهريور ميباشد.

 

                                           ليست دروس ارشد و دكتري

شماره و گروه درس نام درس كل نام استاد زمان و مكان ارائه/ امتحان توضيحات
6710604-01 متالورژي جوشكاري پيشرفته 2 شمعانيان اصفهاني مرتضي درس(ت): چهار شنبه 11:00-12:00 مکان: كلاس 4 مركز آموزشهاي الكترونيكي و پرديس دانشجويان ارشد و دكترا اخذ نمايند
درس(ت): چهار شنبه 13:30-14:30 مکان: كلاس 4 مركز آموزشهاي الكترونيكي و پرديس
امتحان(7_1395.10.18) ساعت : 08:30-11:30
6710707-01 خواص مكانيكي پيشرفته مواد 3 طرقي نژاد محمدرضا درس(ت): سه شنبه 14:00-17:00 مکان: كلاس 3 مركز آموزشهاي الكترونيكي و پرديس مخصوص دانشجويان دكترا
امتحان(9_1395.10.20) ساعت : 08:30-11:30
6710764-01 بيوسراميك پيشرفته 2 عمادي رحمت اله درس(ت): چهار شنبه 14:30-16:30 مکان: كلاس 1 مركز آموزشهاي الكترونيكي و پرديس دانشجويان ارشد و دكترا اخذ نمايند.
امتحان(5_1395.10.15) ساعت : 08:30-11
6710654-01 روش هاي نوين مطالعه مواد و آز 3

اشرفي زاده 

سيد فخرالدين

درس(ت): چهار شنبه 8:00-10:00 مکان: كلاس 4 مركز آموزشهاي الكترونيكي و پرديس مخصوص دانشجويان ارشد
امتحان(1395.10.11) ساعت : 08:30-11:30
6710603-01 خطاهاي اندازه گيري 1

كرمان پور احمد

درس(ت): سه شنبه 9:00-10:00 مکان: كلاس 2 مركز آموزشهاي الكترونيكي و پرديس مخصوص دانشجويان ارشد
امتحان(1395.10.13) ساعت : 08:30-11:30

خواهشمند است زمان ترميم به توضيحات هر درس دقت فرماييد تا درس مربوط به مقطع (ارشد يا دكترا) و ورودي را درست انتخاب نماييد.