دانشجويان دكتري پرديس رشته فيزيك مي توانند دو درس زير را انتخاب نمايند:

1- خواص مغناطيسي مواد (718 - 10 - 62)

2- آشنايي با نانوفناوري (702 - 10 - 67)