قابل توجه دانشجویان گرامی

براساس اخطار صادره از مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه مبنی بر عدم ثبت نام دانشجویان لیست پیوست، به اطلاع می رساند در صورت عدم ثبت نام در ترم جاری 94-2 طبق آیین نامه آموزشی منصرف از تحصیل شناخته خواهد شد.

 

لیست پیوست:

 

رشته تحصيلي

شماره دانشجو

فيزيك _ ماده چگال

9203945

فيزيك _ ماده چگال

9229935

فيزيك _ ماده چگال

9229945

فيزيك _ ماده چگال

9229955

فيزيك _ ماده چگال

9229975

فيزيك _ ماده چگال

9300765

مهندسي صنايع

9203004

مهندسي صنايع

9230074

شيمي آلى

9203965

شيمي آلى

9204025

شيمي آلى

9204035

شيمي آلى

9229985

شيمي آلى

9229995

شيمي آلى

9230005

شيمي آلى

9230015

شيمي آلى

9230035

شيمي آلى

9300385

شيمي آلى

9302215

شيمي تجزيه

9334815

شيمي تجزيه

9334825

مهندسي عمران _ سازه

9229464

مهندسي عمران _ سازه

9203315

مهندسي عمران _ سازه

9203335

مهندسي عمران _ سازه

9203805

مهندسي عمران _ سازه

9229865

مهندسي عمران _ سازه

9229875

مهندسي عمران _ سازه

9229895

مهندسي عمران _ سازه

9229915

مهندسي عمران _ سازه

9229925

مهندسي عمران _ سازه

9300695

مهندسي عمران _ سازه

9301205

مهندسي عمران _ سازه

9301425

مهندسي مواد

9113845

مهندسي مواد

9203465

مهندسي مواد

9203695

مهندسي مواد

9203765

مهندسي مواد

9205425

مهندسي مواد

9229745

مهندسي مواد

9229765

مهندسي مواد

9229775

مهندسي مواد

9229785

مهندسي مواد

9300025

مهندسي مواد

9300975

مهندسي مواد

9301845

مهندسي مواد

9302365

مهندسي مكانيك _ طراحي كاربردي

9203775

مهندسي مكانيك _ طراحي كاربردي

9229795

مهندسي مكانيك _ طراحي كاربردي

9229825

مهندسي مكانيك _ طراحي كاربردي

9229835

مهندسي مكانيك _ طراحي كاربردي

9229845

مهندسي مكانيك _ طراحي كاربردي

9229855

مهندسي مكانيك_ طراحي كاربردي (مكانيك جامدات)

9415264

مهندسي مكانيك _ تبديل انرژي

9407264

مهندسي مكانيك _ تبديل انرژي

9334855

مهندسي مكانيك _ تبديل انرژي

9334875

مهندسي مكانيك _ تبديل انرژي

9334885

مهندسي شيمي

9334905

مهندسي شيمي

9334915

مهندسي شيمي

9334935

مهندسي شيمي

9334945

مهندسي شيمي

9401685