نسخه مناسب چاپنسخه مناسب چاپ

 

به منظور ارتقاء كيفيت و هماهنگي برگزاري دفاعيه‌هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه مراحل و ضوابط زير تعيين گرديده است. انتظار دارد با آمادگي كامل و مراعات دقيق موارد دفاع را با صحت و موفقيت به انجام رسانيد.

 

مراحل

1- ارائه فرم تأييد شده اعلام آمادگي برگزاري دفاعيه (فرم  شماره 5-1 دكترا) و 2 نسخه پايان نامه/ رساله كامل و تايپ شده به سرپرست تحصيلات تكميلي دانشكده

2- دريافت ليست اسامي اعضاء هيئت داوران، در صورت نياز دانشكده، همكاري در تعيين زمان و محل برگزاري دفاعيه و دعوت از اعضاء هيئت

3- تهيه اطلاعيه سمينار (شامل عنوان، چكيده، نام دانشجو، نام استاد راهنما، زمان و محل دفاعيه) مورد تأييد سرپرست تحصيلات تكميلي دانشكده و نصب در محلهاي مناسب، دست‌كم يك هفته قبل از برگزاري دفاعيه

4- كسب اطمينان قبلي از آمادگي محل و وسائل ارائه سمينار و تمهيدات حضور اعضاء هيئت داوران.

ضوابط

 

1- رعايت دقيق زمانبندي و موارد تعيين شده از جانب رئيس جلسه

2- انجام پذيرايي صرفاً در خارج محل برگزاري دفاعيه (اختياري)

3- اجتناب از دعوت و آوردن افراد خردسال و نوجوان به جلسه

4- خودداري از قرار دادن گل و ساير تزئينات در جلسه

5- خاموشي كامل تلفن‌هاي همراه كليه شركت كنندگان و اعضاء هيئت داوران در طول دفاعيه

6- تهيه فيلم صرفا با اجازه كتبي سرپرست تحصيلات تكميلي دانشكده با دوربين ثابت و فقط در بخش ارائه سمينار (اختياري)

7- عكسبرداري منحصراً در مرحله ابراز قدرداني (اختياري)