نسخه مناسب چاپنسخه مناسب چاپ

اعضای شورای پردیس

رئیس دانشگاه (رییس شورای پردیس)

رییس پردیس (دبیر شورای پردیس)

معاون مالی و اداری

معاون آموزشی

معاون دانشجویی

رییس مرکز تحصیلات تکمیلی

مدیر دفتر همکاریهای علمی بین المللی