شروع کلاس پردیس دانشگاه صنعتی اصفهان
شروع کلاس ها در نیمسال اول تحصیلی 93-92 از هفته اول آبانماه خواهد بود