شروع كلاس هاي پرديس از سه شنبه 21 بهمن تشکیل می گردد.