قابل توجه دانشجويان پرديس

 

به اطلاع دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد دوره پرديس مي رساند که شرايط تبديل وضعيت از آموزش محور به آموزش پژوهشي به شرح زير مي باشد.

شرايط تبديل وضعيت :

1- گذراندن حداقل 15 واحد درسي ( به غير از دروس جبراني )

2- کسب معدل کل بالاي 17

3- داشتن شرايط دانشجوي ممتاز ( جزء 15 % هم ورودي  هم رشته باشد )

4- اعلام آمادگي يکي از اعضاء هيئت علمي تمام وقت دانشگاه به عنوان استاد راهنما پايان نامه

دانشجويان حائز شرايط لازم است فرم در خواست خود را به واحد آموزش پرديس ارائه تا در شوراي آموزشي پرديس مطرح و تصميم گيري شود.