زمان شروع کلاس های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری پردیس دانشگاه صنعتی اصفهان روز چهارشنبه 8/8/92 می باشد.