زمان ثبت نام و پذیرش پذیرفته شدگان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری (پس از مرحله مصاحبه) پردیس دانشگاه صنعتی اصفهان روز یکشنبه  5/8/92 در محل اداره کل آموزش دانشگاه صنعتی اصفهان انجام خواهد شد.

مدارک مورد نیاز ثبت نام و ساعت پذیرش متعاقباً اعلام خواهد شد.