به اطلاع مي رساند که انتخاب واحد درسي ترم 1-93 در زمان ترميم ( حذف و اضافه ) در تاريخ هاي 31/6/93 و 1/7/93 قابل انجام خواهد بود. و شروع کلاس ها هفته اول مهر ماه خواهد بود.

لازم است دانشجويان در زمان تعيين شده نسبت به انتخاب واحد اقدام نمايند.