قابل توجه دانشجویان پردیس دانشگاه -  ورودی 94

ضروری است این دسته از دانشجویان جهت دریافت کارت سلامت به مرکز بهداشت و درمان دانشگاه مراجعه نمایید.

آموزش پردیس