قابل توجه دانشجویان پردیس، حذف و اضافه دانشجویانی که موفق به ثبت نام نشده اند در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 13-14 بهمن انجام خواهد پذیرفت.