اطلاعیه: جلسه معارفه

بدینوسیله از کلیه دانشجویان جدیدالورود پردیس دانشگاه صنعتی اصفهان (ورودی مهر 95) دعوت می گردد در یکی از روزهای سه شنبه 13/7/95 یا چهارشنبه 14/7/95 در جلسه معارفه با ریاست پردیس دانشگاه در محل سالن ویدئوکنفرانس در ساعت 11:45 حضور بهم رسانند.

آموزش پردیس دانشگاه