چهارشنبه 1395/09/24

جدول ارائه سمينار کارشناسی ارشد عمران

رديف

نام و نام خانوادگی دانشجو

زمان ارائه

1

محمد سخاوت جو

14:20 – 14:00

2

محمد نقوی

14:40 – 14:20

3

حمیدرضا جمالی

15:00 – 14:40

4

شهاب الدین کاظمی

15:20 – 15:00

5

داوود نیکفر

15:40 – 15:20

6

رضا ساسانی

16– 15:40