با توجه به درخواست متقاضیان مهلت ارسال مدارک تا تاریخ 92/7/6 تمدید گردید