احتراماً بدينوسيله، كتابخانه مركزي جهت برگزاري دوره هاي آشنايي با خدمات كتابخانه مركزي (امانت كتاب يا پايان نامه يا رساله، نحوه خريد كتاب، نحوه دسترسي به منابع الكترونيك و غيره) در گروه هاي حداكثر 35 نفره در ساختمان كتابخانه، آمادگي خود را اعلام مي كند. خواهشمند است اين مورد به نحو مقتضي به مسئولان محترم تحصيلات تكميلي دانشكده ها اطلاع داده شود تا با هماهنگي با مسئول اين طرح سركارخانم مشرف (داخلي 2548) جهت برگزاري كلاس ها اقدام لازم صورت پذيرد.