نسخه مناسب چاپنسخه مناسب چاپ

قابل توجه دانشجويان گرامي تحصيلات تكميلي

به استحضار ميرساند، جزوة مربوط به مطالب مطروحه در كارگاه ايمني و بهداشت عمومي كه 15 آذرماه سال جاري برگزار شد، در سامانة دروس (LMS) بارگذاري گرديده است، لذا دانشجويان محترم تحصيلات تكميلي كه در كارگاه ايمني و بهداشت عمومي آذرماه سال جاري شركت نمودند ولي به هر دليل موفّق به شركت در امتحانِ آنلايني كه در همين رابطه در سامـانة دروس (LMS) برگزار گرديد، نشدند و يا مردود گرديدند، بـراي روز چهارشنبه مورخ 19/ 10 /97 از ساعت 8 الي 24 همان روز، به سامانة مذكور و انجام امتحان آنلاين مجدّد، مراجعه فرمایند.