اطلاعيه

 

 

به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند كه از ترم جاري 1-94 جهت شركت در امتحانات پايان ترم همراه داشتن " برنامه امتحان پايان ترم" گزارش 428 گلستان الزامي مي باشد.

چاپ برنامه امتحانات منوط به عدم بدهي شهريه و شركت در ارزشيابي دروس مي باشد.

 

 

واحد آموزش

پرديس دانشگاه صنعتي اصفهان