زمان مصاحبه ی حضوری پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری پردیس دانشگاه صنعتی اصفهان روز شنبه  27/7/92 از طریق  وب سایت  پردیس  اعلام  خواهد شد.