زمان ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد پردیس دانشگاه صنعتی اصفهان روز شنبه مورخ 27/7/92 از طریق وب سایت پردیس اعلام خواهد شد...