قابل توجه دانشجويان گرامی                                              

اطلاعیه نحوۀ انتساب (Affiliation ) در مقالات فارسي و انگليسي

 

دانشجويان پرديس در مقالات فارسي و انگليسي در گروه هاي مختلف از آدرس هاي زير استفاده نمايند:

 

الف ( مقالات فارسي :

نام و نام خانوادگي، گروه شيمي، پرديس دانشگاه صنعتي اصفهان، اصفهان  83111-84156 ، ايران.

نام و نام خانوادگي، گروه فیزیک، پرديس دانشگاه صنعتي اصفهان، اصفهان  83111-84156 ، ايران.

نام و نام خانوادگي، گروه مهندسی عمران، پرديس دانشگاه صنعتي اصفهان، اصفهان  83111-84156 ، ايران.

نام و نام خانوادگي، گروه مهندسی مکانیک، پرديس دانشگاه صنعتي اصفهان، اصفهان  83111-84156 ، ايران.

نام و نام خانوادگي، گروه مهندسی مواد، پرديس دانشگاه صنعتي اصفهان، اصفهان  83111-84156 ، ايران.

نام و نام خانوادگي، گروه مهندسی شیمی، پرديس دانشگاه صنعتي اصفهان، اصفهان  83111-84156 ، ايران.

نام و نام خانوادگي، گروه مهندسی صنایع، پرديس دانشگاه صنعتي اصفهان، اصفهان  83111-84156 ، ايران.

 

ب( مقالات انگليسي :

Chemistry group, Pardis College, Isfahan University of Technology, Isfahan 84156-83111, Iran

Physics group, Pardis College, Isfahan University of Technology, Isfahan 84156-83111, Iran

Civil Engineering group, Pardis College, Isfahan University of Technology, Isfahan 84156-83111, Iran

Mechanical Engineering group, Pardis College, Isfahan University of Technology, Isfahan 84156-83111, Iran

Materials Engineering group, Pardis College, Isfahan University of Technology, Isfahan 84156-83111, Iran

Chemical Engineering group, Pardis College, Isfahan University of Technology, Isfahan 84156-83111, Iran

Industrial Engineering group, Pardis College, Isfahan University of Technology, Isfahan 84156-83111, Iran

 

  آموزش پرديس دانشگاه صنعتي اصفهان