به اطلاع دانشجویان ورودی 94 می رساند حداکثر تا پایان خرداد ماه فرم استاد راهنمای خود را تکمیل و به پردیس دانشگاه تحویل دهید.