قابل توجه دانشجویان دکتری شیمی آلی

آزمون ارزیابی جامع آموزشی روز دوشنبه4/8/94 در دانشکده شیمی برگزار می گردد.

 

ساعت آزمون

نام درس

8---9:30

شيمي پليمرپيشرفته

9:30---11

حد واسطه هاي فعال الي

13:30---15

ان ام ارپيشرفته

13:30---15

سنتز معكوس تركيبات آلي