به اطلاع دانشجویان دوره دکتری پردیس ورودی 1-92 می رساند که بر اساس ماده 8 آیین نامه آموزشی دوره دکتری دانشجو موظف به شرکت و گذراندن آزمون ارزیابی جامع می باشد.

ماده 8 : بخش آموزشی ارزیابی جامع، پس از قبولی در زبان انگلیسی و گذراندن حداقل 12 واحد از واحدهای درسی دوره توسط دانشجو و حداکثر تا پایان نیمسال چهارم تحصیلی، طبق تشخیص و برنامه دانشکده برگزار می شود.

لذا دانشجویانی که تا کنون موفق به گذراندن آزمون جامع نشده اند لازم است تا پایان ترم جاری (نیمسال 2-93) با هماهنگی واحد آموزش پردیس نسبت به این امر اقدام نمایند.

شرط شرکت در امتحان جامع

  1. کسب معدل 16و بالاتر
  2. ارائه قبولی مدرک زبان

واحد آموزش پردیس