نسخه مناسب چاپنسخه مناسب چاپ

به استحضار مي رساند در جلسه كميته برنامه ريزي تحصيلات تكميلي دانشگاه مورخ 28 / 9 / 97 مقرر شد من بعد دانشجويان تحصيلات تكميلي با اتمام پايان نامه/رساله خود يك پوستر از موضوع و دستاوردهاي آن به صورت گرافيكي (graphical Abstract) به دو صورت انگليسي و فارسي تهيه نمايند. اين پوستر علاوه بر ضميمه شدن به فايل گزارش پايان نامه/رساله، بايد در اختيار معاونت پژوهشي دانشكده قرار گيرد. مسئوليت صحت و كيفيت ساختار و متن اين پوستر پس از تاييد استاد راهنما، بر عهده معاونت پژوهشي دانشكده خواهد بود.

لذا خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به اطلاع كامل تمامي دانشجويان تحصيلات تكميلي و اعضاي هيات علمي آن دانشكده رسانده شده و از تاريخ اين نامه، در آن دانشكده اجرايي گردد.

ضمنا خواهشمند است معاونين محترم پژوهشي دانشكده ها  با استفاده از templateهايي كه در سايتها و ژورنالهاي معتبر علمي وجود دارند، الگوهايي را براي اين منظور تهيه نموده و در اختيار اساتيد و دانشجويان قرار دهند.