دانشجویان مکانیک ورودی 95 مقطع ارشد حداکثر تا نیمه امتحانات پایان ترم فرم استاد راهنمای خود را تکمیل و تحویل پردیس دهند.