کلیه دانشجویان پردیس موظف هستند همانند سایر دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 5 بهمن ماه 92 با مراجعه به سیستم گلستان نسبت به انتخاب واحد خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است  لیست دروس ارائه شده از طریق گزارش 110 قابل مشاهده می باشد.