اطلاعیه امتحان جامع دکتری مواد و شیمی

 

زمان امتحان جامع دکتری مواد :              دوشنبه 12/11/94

 

دانشجویان لازم است قبل از آزمون شخصاً به مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده مراجعه نمایید.

 

زمان امتحان جامع دکتری شیمی آلی :              شنبه 24/11/94 امتحان کتبی و چهارشنبه 28/11/94 امتحان شفاهی