قابل توجه دانشجويان دکترا متقاضي امتحان جامع آموزشي

براساس آئين نامه تحصيلات تکميلي دانشگاه، دانشجو موظف است تا قبل از اتمام ترم چهارم تحصيلي خود امتحان جامع آموزشي را بگذراند.

با توجه به اينکه آزمون جامع آموزشي سه بار در سال و در تير ، آبان ، اسفند ماه برگزار مي گردد لازم است دانشجويان دکترا بعد از گذراندن دروس تئوري و ارائه مدرک

زبان قابل قبول به واحد آموزش پرديس مراجعه و ضمن تکميل فرم در خواست برگزاري امتحان جامع آموزشي که در سایت پردیس در قسمت فرم ها موجود مي باشد

جهت برگزاري آزمون اقدام نمایند.

 

                                                                                                                                                                                           واحد آموزش پرديس