به اطلاع كليه دانشجويان متقاضي امتحان جامع دكتري پرديس مي رساند كه شرط ثبت نام و شركت در امتحان جامع آموزشي عدم بدهي شهريه مي باشد.

بدين خاطر لازم است قبل از شركت در امتحان جامع حداكثر تا پايان ترم جاري نسبت به اين امر اقدام نمائيد.

                                                                                                    واحد آموزش

                                                                                      پرديس دانشگاه صنعتي اصفهان