ضمن عرض تبريك و آرزوي موفقيت براي كليه پذيرفته شدگان دوره پرديس دانشگاه صنعتي اصفهان جهت پذيرش و انتخاب واحد درسي نيمسال 1-95 با مراجعه به سايت دانشگاه (بخش اطلاعيه ها)  و سامانه جامع آموزشي گلستان نسبت به اين امر اقدام نمائيد.

اطلاعيه پذيرفته شدگان آزمون دكتري سال 1395 

اطلاعيه پذيرفته شدگان آزمون كارشناسي ارشد سال 1395 

راهنماي پذيرش اينترنتي 

اطلاعيه  مهم آموزشي در خصوص ثبت نام نيمسال اول تحصيلي 96-95

اطلاعيه  ميزان شهريه نيمسال اول تحصيلي 96-95