قابل توجه دانشجویان گرامی
 
جهت اخذ دروس ارائه شده در سیستم گلستان پس انجام عملیات ثبت نام در آموزش کل، مراحل زیر را انجام دهید.
 
1-آگاهی از شماره درس و دروس ارائه شده برای ورودی های مختلف با مراجعه به سایت پرديس ← آموزش ← جدول دروس
 
2-مراجعه به سایت گلستان و اخذ دروس با طی مراحل زیر
 
عملیات ثبت نام← ثبت نام اصلی