اطلاعيه مهم

ثبت نام ترم   1-96  دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري

 

1- انجام ثبت نام وظيفه دانشجو بوده و براي كليه دانشجويان ( شامل دانشجوياني كه فقط پايان نامه يا رساله دارند) ضروري است . بر اساس مصوبه شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه عدم انجام ثبت نام براي دانشجوياني كه منع ثبت نامي مجاز ندارند منجر به محروميت تحصيلي ( در صورت غير موجه بودن ) و يا مرخصي تحصيلي اجباري با احتساب در سنوات همراه با محروميت از تسهيلات دانشجوئي نظير خوابگاه، كتابخانه ، فرصت تحقيقاتي خارج از كشور و غيره ( در صورت موجه بودن ) خواهد شد.

2 - انجام ثبت نام اصلي روز شنبه 96/6/11 الی 96/6/15   و شروع كلاسها  96/6/16  خواهد بود

3 -  بر اساس مصوبه شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه، امكان ترميم ثبت نام براي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري فراهم شده است. لذا مركز تحصيلات تكميلي از انجام هر گونه ثبت يا حذف درس خارج از برنامه معذور است.

4- تاريخ ترميم ثبت نام روزهای سه شنبه و چهار شنبه 6/21  و 96/6/22  خواهد بود. در مرحله ترميم امكان انجام حداكثر 2 تغيير در برنامه درسي فراهم خواهد شد. تنها دانشجوياني كه در ثبت نام اصلي شركت كرده اند حق ترميم خواهند داشت.

5- مسئولیت رعایت حداقل و حداکثر تعداد واحد در ثبت نام ترم بعهده دانشحو میباشد.                                                                                                                        

                                                                                                                    مركز تحصيلات تكميلي دانشگاه