1- انجام ثبت نام وظيفه دانشجو بوده و براي كليه دانشجويان ( شامل دانشجوياني كه فقط پايان نامه يا رساله دارند) ضروري است . بر اساس مصوبه شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه عدم انجام ثبت نام براي دانشجوياني كه

منع ثبت نامي مجاز ندارند منجر به محروميت تحصيلي ( در صورت غير موجه بودن ) و يا مرخصي تحصيلي اجباري با احتساب در سنوات همراه با محروميت از تسهيلات دانشجوئي نظير خوابگاه، كتابخانه ، فرصت تحقيقاتي خارج از

كشور و غيره ( در صورت موجه بودن ) خواهد شد.

     2-  انجام ثبت نام اصلي روز شنبه 95/6/13 الی 95/6/17   و شروع كلاسها  95/6/20  خواهد بود

3 -  بر اساس مصوبه شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه، امكان ترميم ثبت نام براي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري فراهم شده است. لذا مركز تحصيلات تكميلي از انجام هر گونه ثبت يا حذف درس خارج از برنامه معذور

است.

4- تاريخ ترميم ثبت نام روزهای سه شنبه و جهار شنبه 6/23 و 95/6/24  خواهد بود. در مرحله ترميم امكان انجام حداكثر 2 تغيير در برنامه درسي فراهم خواهد شد. تنها دانشجوياني كه در ثبت نام اصلي شركت كرده اند حق

ترميم خواهند داشت.

5- مسئولیت رعایت حداقل و حداکثر تعداد واحد در ثبت نام ترم بعهده دانشحو میباشد.

                                                                                                                      

                                                                                                                    مركز تحصيلات تكميلي دانشگاه پرديس