مهلت تحويل پيشنهاديه پايان نامه ارشد

آن دسته از دانشجويان محترم مقطع كارشناسي ارشد (ورودي 94) كه در نيمسال جاري درس سمينار را اخذ كرده اند حداكثر تا شنبه 95/08/1 مهلت دارند پيشنهاديه

خود را به صورت كتبي به همراه فايل PDF دراختيارآموزش پرديس قرار دهند. تاخير در تحويل پيشنهاديه، كسر يك نمره از سمينار به ازاي هر هفته تاخير را سبب

خواهد شد.

يادآوري مي نمايد كه لازم است پيشنهاديه كتبي به تائيد و امضاي استاد راهنما رسيده باشد و به همراه فايل PDF مربوطه كه بر روي CD  ذخيره شده است به آموزش پرديس تحويل گردد.

-  فرم هاي مربوطه (فرم شماره 2) پيشنهاديه در سايت پرديس موجود ميباشد.

با تشكر       

آموزش پرديس